سلام . این داستان کوتاه ترجمه هم داره. برای یادگرفتن تلفظ کلمات از دیکشنری میتونید استفاده کنید یا به سایت گوگل ترنسلیت برید . Google translateJohn lived with his mother in a rather big house, and when she died, the house became too big for him so he bought a smaller one in the next street. There was a very nice old clock in his first house, and when the men came to take his furniture to the new house, John thought, I am not going to let them carry my beautiful old clock in their truck. Perhaps they’ll break it, and then mending it will be very expensive.' So he picked it up and began to carry it down the road in his arms.

It was heavy so he stopped two or three times to have a rest.

Then suddenly a small boy came along the road. He stopped and looked at John for a few seconds. Then he said to John, 'You're a stupid man, aren't you? Why don't you buy a watch like everybody else?


جان با مادرش در یك خانه‌ی تقریبا بزرگی زندگی می‌كرد، و هنگامی كه او (مادرش) مرد، آن خانه برای او خیلی بزرگ شد. بنابراین خانه‌ی كوچك‌تری در خیابان بعدی خرید. در خانه‌ی قبلی یك ساعت خیلی زیبای قدیمی وجود داشت، و وقتی كارگرها برای جابه‌جایی اثاثیه‌ی خانه به خانه‌ی جدید، آْمدند. جان فكر كرد، من نخواهم گذاشت كه آن‌ها ساعت قدیمی و زیبای مرا با كامیون‌شان حمل كنند. شاید آن را بشكنند، و تعمیر آن خیلی گران خواهد بود. بنابراین او آن در بین بازوانش گرفت و به سمت پایین جاد حمل كرد.

آن سنگین بود بنابراین دو یا سه بار برای استراحت توقف كرد.

آن پسر بچه‌ای هنگام ناگهان در طول جاده آمد. ایستاد و برای چند لحظه به جان نگاه كرد. سپس به جان گفت: شما مرد احمقی هستید، نیستید؟ چرا شما یه ساعت مثل بقیه‌ی مردم نمی‌خرید؟طبقه بندی: واژگان،

تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 10:15 ق.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

سلام

ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی عبارات Sorryو یا I’m Sorryمی باشد. که در پاسخ به آن می توان از این عبارات استفاده نمود. اشکالی ندارد- عیبی ندارد : It’s okو یا مهم نیست: Never mind

 

1- واقعا متأسفم.

I’m really sorry

 

2- خیلی متأسفم.

I’m awfully sorry

 

3- خیلی خیلی متأسفم. (شکل قوی عذرخواهی)

I’m really awfully sorry.

 

4- اهمتی ندارد. (برای پاسخ به عذرخواهی)

It doesn’t matter.

 

5- اشکالی نداره. این چیزها پیش میاد.

It’s ok. These things happen.

 

6- ببخشید کتابت را گم کردم.

I’m sorry for losing your book.

 

7- ببخشید دیر کردم.

I’m sorry I’m late.

 

8- اشکالی نداره. بیایید و بنشینید.

It doesn’t matter. Come in and sit down.

 

9- عذر می خواهم که دیروز به ادبی کردم.

I’m sorry for being rude yesterday.

 

در موقعیت های رسمی و یا مکاتبات از عبارات زیر استفاده می شود.

 

10- عذر خواهی می کنم/ پوزش می خواهم.

My apologies

 

11- لطفا عذرخواهی بنده را بپذیرید.

Please accept my apologies.

 

12- من یک عذرخواهی به شما بدهکارم.

I owe you an apology.

 

13- لطفا عذرخواهی مرا به خاطر تأخیر بپذیرید.

Please accept my apologies for the delay.

 

14- بسیار خوب عذرخواهیتان پذیرفته شد. (برای شوخی و به حالت دوستانه)

Ok. Your apology is accepted.

 

15- از اینکه زحمتتان میدم معذرت میخوام.

I’m sorry to have troubled you.

 

16- از اینکه مزاحمتون می شم، معذرت می خوام.

I’m sorry to bother you.

 

17- اشکالی نداره، اصلا حرف رو هم نزن، درک می کنم.

That’s all right. Don’t mention it. I understand.

 

18- ببخشید، مزاحم شما هستم؟

Excuse me. Am I disturbing you?

 

19- معذرت می خوام منظوری نداشتم / متوجه نشدم.

I’m sorry. I didn’t mean to/ realize.

 

20- معذرت می خوام که باید اینو بهتون بگم، اما

I’m sorry I have to tell you this, but …

 

21- متأسفیم باید به اطلاع برسانیم که ... (در موقیعت های خیلی رسمی)

We regret to inform you that …
طبقه بندی: اصطلاحات،

تاریخ : یکشنبه 8 تیر 1393 | 08:15 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام
یکی از داستان های زیر رو میتونید انتخاب کنید.

Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her class. They were nice children, and Miss Williams liked all of them, but they often lost clothes. It was winter, and the weather was very cold. The children's mothers always sent them to school with warm coats and hats and gloves. The children came into the classroom in the morning and took off their coats and hats and gloves. They put their coats and hats on hooks on the wall, and they put their gloves in the pockets of their coats.

Last Tuesday Miss Williams found two small blue gloves on the floor in the evening, and in the morning she said to the children, 'Whose gloves are these?', but no one answered.

Then she looked at Dick. 'Haven't you got blue gloves, Dick?' she asked him.

'Yes, miss,' he answered, 'but those can't be mine. I've lost mine.'

2


One of Harry's feet was bigger than the other. “I can never find boots and shoes for my feet,” he said to his friend Dick.
“Why don't you go to a shoemaker?” Dick said. “A good one can make you the right shoes.”
“I've never been to a shoemaker,” Harry said. “Aren't they very expensive?”
“No,” Dick said, “some of them aren't. There's a good one in our village, and he's quite cheap. Here's his address.” He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry.
Harry went to the shoemaker in Dick's village a few days later, and the shoemaker made him some shoes.
Harry went to the shop again a week later and looked at the shoes. Then he said to the shoemaker angrily, “You're a silly man! I said, “Make one shoe bigger than the other,” but you've made one smaller than the other
!”

3

Bill likes football very much, and he often goes to matches in our town on Saturdays. He does not go to the best seats, because they are very expensive and he does not see his friends there.

There was a big football match in our town last Saturday. First it was very cold and cloudy, but then the sun shone, and it was very hot.

There were a lot of people on benches round Bill at the match. Bill was on one bench, and there was a fat man on a bench behind him. First the fat man was cold, but then he was very hot. He took his coat off and put it in front of him, but it fell on Bill's head. Bill was not angry. He took the coat off his head, looked at it and then smiled and said, 'Thank you-but where are the trousers?'طبقه بندی: واژگان،

تاریخ : چهارشنبه 4 تیر 1393 | 11:40 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام. از این داستان برای لکچر میتونید استفاده کنید .

Mr Jones had a few days' holiday, so he said, “I'm going to go to the mountains by train.” He put on his best clothes, took a small bag, went to the station and got into the train. He had a beautiful hat, and he often put his head out of the window during the trip and looked at the mountains. But the wind pulled his hat off.
Mr Jones quickly took his old bag and threw that out of the window too.
The other people in the carriage laughed. “Is your bag going to bring your beautiful hat back?” they asked.
“No,” Mr Jones answered, “but there's no name and no address in my hat, and there's a name and an address on the bag. Someone's going to find both of them near each other, and he's going to send me the bag and the hat.”

a few : کمی - تعداد کمی
holiday :  تعطیلات
mountain : کوه
took گرفت . برداشت. با خود برد
during در طول
trip : travel سفر
wind : باد
threw پرتاب کرد - انداخت
carriage واگن قطار
find پیدا کردن
both هر دو

A- Which of these sentences are true (T) and which are false (F)? Write T or F.

1. Mr Jones had a day's holiday.
2. Mr Jones went to the mountains by train.
3. Mr Jones threw his hat out of the window.
4. There was a name and address on the bag.
5. The people in the carriage laughed at Mr Jones.
6. Someone sent Mr Jones the hat and the bag.

B- Answer these questions.

1. Where did Mr Jones go for his holiday?
2. How did he go there?
3. What did he often do during the trip?
4. What did the wind do then?
5. What did Mr Jones do?
6. What did the other people in the carriage do then?
7. What did they say?
8. And what did Mr Jones answer?طبقه بندی: واژگان،

تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1393 | 10:36 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام


حروف اضافه  At-On-In


At-On-In
The proposition At , On , In cause learners of English difficulty because they are used for so many different Functions, and difficult to translate

حرف اضافه At
1)دلالت بر موقعیت at the air port -at the beauty shop
2) نقطه ای در زمان ، مکان ، at 9 p.m- at the exact spot
یا اندازه و درجه at a temperature of 100˚ C
3) قبل از نام دهکده ها و شهر های کوچک بکار می رود.
4) قبل از seaside بکار برده میشود. The car accident occurred at the seaside.
5) قبل از شماره منزل بکار میرود . بطور کل نشانگر آدرس می باشد.
6) بیانگر مکان بخصوصی می باشد که شخص در آن کار میکند. I am working at the Central bank

حرف اضافه On
نشان دهنده تماس چیزی با سطحی یا وجود چیزی بر روی سطحی است .
فکر کنم با مثال بیشتر متوجه بشید. به مثال های زیر توجه کنید.

1)you should only write on one side of the paper.
2)there are many boats on the river that summer.
3)قبل از رادیو تلویزیون we saw a wonderful program on television.
4)it's the most beautiful place on Earth.
5)what's on your mind
6)what's standing on the corner.

در جلوی نام مکانی که شخص در آنجا کار میکند، مشروط بر اینکه آن مکان ساختمان نباشد.
His son works on a farm.


حرف اضافه In
1)دلالت بر درون چیزی یا مکانی دارد. I am in the class room now.
My mobile phone was in the bag.
2) بطور کلی به مفهوم زیر سطح معینی در جملات بکار می رود. There was a hole in his shirt
3) نوع مکان رو بیان میکند. some of my friend in this site live in town and some of them in villages.
4) قبل از نام شهرها وکشور های بزرگ کار برده میشود. He lives in Esfehan.
5) در جلوی نام مکانی که شخص در هنگام بیان مطلب در آنجاست .
6) قبل از نام خیابان بکار میرود.( توجه: در انگلیسی آمریکایی بر عکس از on استفاده می شود.) in shariati street

حالا بیایم یه کم موضوع و تفاوت بین in و at را روشنتر کنیم.

مهم
جهت ساختمان ها، ادارات، و اماکن عمومی نظیر سینما، رستوران، بازار، و امثال آنها
حروف اضافه in یا at استفاده می شود.با این تفاوت که وقتی at بکار میرود
بیانگر درون و برون مکان یعنی کل محدوده مکان می باشد.

ولی وقتی in بکار میرود فقط نشانگر درون مکان می باشد. مثلا وقتی گفته می شود.
he is at the airport. یعنی او در فرودگاه است حال ممکن است داخل ساختمان فرودگاه مثلا در سالن انتظار باشد یا خارج از ساختمان در محوطه پارکینگ جلوی ساختمان فرودگاه
ولی با بکار بردن in فقط معنی داخل ساختمان استنباط می شود.

In در یک سری عملکردها، اکشن ها، حرکتها و در مقوله های مربوط به اندازگیری کاربرد دارد. بگذارید با مثال روشن کنیم.
1) the sea is always in motion دریا همیشه در حرکت است
2) the cats were in a fight last night دیشب گربه ها با هم دعوا میکردند.
3) Hamid's friend was in motorcycle accident . دوست حمید با موتور تصاذف کرد.
4) the politician was wrong in taking that money . آن سیاست مدار در گرفتن آن مبلغ مرتکب اشتباه شد.
5) the suitcase was 30 inches in length طول چمدان 30 اینچ است.


اینبار از نقطه نظر زمانی حروف اضافه IN-.AT-ON رو بررسی می کنیم.

الف- حرف اضافهAT
برای بیان زمان مشخص و معینی از روز یا شب بکار می رود.
و قبل از ساعت ها ، دقیقه ها، و قبل از کلمات night, noon, midnight, sunrise ,sunset ,dawn
Sunrise=طلوع آفتاب =sunset غروب dawn= پگاه سپیده دم

قبل از weekend ( تعطیلات آخر هفته) و کلمات نشانگر اعیاد و رویدادهای برجسته و تاریخی نیز At بکار میرود.


ب- حرف اضافه on
برای بیان روز مشخصی از هفته یا ماه بکار می رود. و قبل از اسامی روز های هفته یا ماه می آید.
We don’t go to school on Fridays.
I was born on the second of May. من روز دوم ماه می به دنیا آمدم.

برای بیان قسمتی از شبانه روز مشخص و معینی نیز بکار می رود.
I met your father on Saturday morning.

پ- حرف اضافه In
جهت بیان یک لحظه زمانی در طول یک دوره از زمان و همچنین برای بیان طول مدتی از زمان بکار برده می شود.
و قبل از اسامی ماه ها ، سالها، و فصل ها بکار می رود.
I was born in 1362
He was in Italy in January. او در ماه ژانویه در ایتالیا بود.
He can do it in an hour او می تواند یک ساعته آن را انجام دهد.


حرف اضافه With
این حرف اضافه جهت بیان نحوه برخورد و طرز انجام کار در جملات بکار برده می شود.

مثلا:
The host greeted the guests with smile.- میزبان با تبسم به مهمانان خوش آمد گفت.
They fought with courage - آنها شجاعانه جنگیدند.

2)در جملات می توان با استفاده از حرف اضافه with نوع ابزار و وسیله ای را که عمل یا کار با آن انجام میشود نشان داد.
The door can be open with this key
I can write better with my own pen.

With(3 همراهی با شخص یا شئی را نشان میدهد.
از حرف اضافه with می توان همراهی شخص با شخصی دیگر یا چیزی را با چیزی دیگر را نشان داد.

I went with him to the library.
I like to do my project with you.

حروف اضافه زمان:

at:

- زمان روز (.at 8:00 a.m)

- ظهر/شب/نیمه شب (at midnight)

in:

- قسمت هایی از روز (in the morning/evening/afternoon)

- ماه (in July)

- فصل (in the fall)

- سال (in 1991)

- دهه (in the 1990s)

- قرن (in the nineteenth century)

on:

- روزهای هفته (on Monday)

- تاریخها (on March 20)

for/since:

- طول دوره زمانی (for three days)

- نقطه ای از مان (since August 19)

from...to:

- زمان آغاز ..... زمان پایان (.from 9 a.m. to 2 p.m)

* حروف اضافه مکان:

at:

- آدرس (at 200 Main Street)

on:

- خیابان, جاده (on Sa'di street)

- طبقه (on the second floor)

in:

- ساختمان (in the drugstore)

- شهر (in Zanjan)

- استان (in California)

- کشور (in Ireland)

- قاره (in Africa)

from...to:

- نقطه شروع ... نقطه پایان (from Alaska to California)طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 | 02:51 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام

University life

A: Do you go to University?

B: Yes, I do.

 

A: Which University do you go to?

B: I go to Forest City University.

 

A: Do you like it?

B: Oh, yes, I really like it.

 

A: Why do you like it?

B: Because it has great teachers.

 

A: What else?

B: I like all my classmates, too.

 

A: Anything else?

B: Yes. It’s not expensive!


 Cheese lovers

A: Hey Ben, do you like cheese?

B: Yes, I sure do.

 

A: Where does cheese come from?

B: It’s made from milk.

 

A: We get milk from cows.

B: Yes, we do.

 

A: What else do we get from cows?

B: We get hamburgers and steak.

 

A: I love hamburgers.

B: We also get leather.

 

A: We get a lot of things from cows.

B: Yes. Cows are man’s best friend.


Lost pen

A: I lost my new pen.

B: Where did you lose it?

 

A: If I knew that, it wouldn’t be lost.

B: Ok, then when did you lose it?

 

A: I know I had it a minute ago.

B: Did you check all your pockets?

 

A: Yes, I checked all my pockets.

B: Did you look in your desk?

 

A: Yes. It isn’t there.

B: I’m sure it’s around here somewhere.

 

A: Oh well, it only cost me a 50 cents.

B: Only 50 cents? Don’t even look for it.

طبقه بندی: اصطلاحات،

تاریخ : یکشنبه 10 فروردین 1393 | 05:38 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6  • paper | فروش لینک ارزان | sales Reportazh
  • فروش Backlinks | خرید از اینترنت
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic