سلام

کلمه (some) در جملات مثبت و با اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود ولی (any) در جملات منفی و سوالی با اسمهای قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود.

 

البته کلمه ی (some) بعضی مواقع با جملات سوالی می آید و موقعی است که سوال کننده انتظار جواب مثبت داشته باشد.

 

- Can you give me some more information?

I don’t eat any meat.
Are there any stamps in that drawer?
We’ve known each other for some years now.
I’ve got some paper if you want it.
It was with some surprise that I heard the news.
There is some hope that things will improve.
There’s still some wine in the bottle.
There must be some mistake.
We’re going to be working together for some time.
Have some more vegetables.
I don’t want any more vegetables.
Is there any milk left?
I’ve got hardly any money.
You can’t go out without any shoes.
Didn’t you borrow some books of mine?
Would you like some milk in your tea?
He forbids any talking in class.
Take any book you like.
Some people never seem to put on weight while others are always on a diet.
Any teacher will tell you that students learn at different rates.
It isn’t just any day, it’s my birth day!
I like some modern music.
She asked if we had any questions.
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 06:36 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام

برای سوال کردن درباره زبان از جمله what time is it استفاده میکنیم.

برای اینکه بگیم ساعت 5 و پانزده دقیقه هست می گوییم . it's 5:15 or its five-fifteen o'clock

ربع ساعت یا 15 دقیقه به زبان انگلیسی میشه  a quarter 

اگر بخوایم بگیم ساعت 5:15 دقیه هست باید بگیم its a quarter after 5

اگر بخوایم بگیم ساعت 5:45 هست باید بگیم its a quarter to 6 باید یک ساعت به جلو بریم. در پارسی هم می گوییم 15 دقیقه به 6 است.

اگر بخوایم بگیم 5:55 باید بگیم it's five to 6 or it's five minutes to six  در پارسی هم می گوییم ساعت 5 دقیقه به 6 است.

30 دقیقه به انگلیسی میشه half or thirty minutes 

اگر بخوایم بگیم ساعت 5:30 هست باید بگیم it's five - thirty or it's half past 5

اگر بخوایم جمله رو سوالی کنیم میگیم :

It's 5 O'clock : Is it 5 O'clock ?

yes it is.he can go to cinema at 6 : Can he go to cinema at 6 ? 

توجه کنید که در سوال دیگه زمان رو نمینویسیم چون جواب سوال  زمان مورد نظر هست

اگر بخوایم با  what time  سوال بسازیم همون کار رو تکرار میکنیم ولی اول جمله what time  میگذاریم.

what time can he go to cinema ?
He can go to cinema at 6

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 | 09:50 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
WH questions

کلمات پرسشی Wh شامل کلماتی می شوند که در اول جمله می آیند و جلمه را سوالی می کنند...
این نوع کلمات پرسشی کلماتی مانند فاعل، مفعول، قید زمان، قید مکان و ... را زیر سوال می برند.

روش سوالی کردن جملات بوسیله کلمات Wh


برای سوالی کردن جملات بوسیله کلمات Wh  باید ابتدا جای فعل کمکی و فاعل را عوض کنیم و سپس کلمه پرسشی مناسب را در اول جمله قرار دهیم. طبق شکل بالا.

Who :
کلمه Who در اول جمله می آید و فاعل یا مفعول را سوالی می کند

subjective who: فاعلی 
Kaka is the best soccer player in the world at the time.

مثال: 
Who is the Best soccer player in the world?
ترجمه: چه کسی بهترین فوتبالیست جهان است؟

مثال بالا فاعل جمله را زیر سوال برده است... 
نکته: who ی فاعلی دقیقا از روش بالا استفاده نمی کند و همانطور که می بینید چون فاعل مورد سوال قرار گرفته در جمله پرسشی فاعل نخواهیم داشت.

objective Who: مفعولی
Ali took his friend to the hospital

Who did Ali take to the hospital?
ترجمه: علی چه کسی را به بیمارستان برد؟

در مثال بالا ما فاعل جمله را در جمله داریم، Ali، و مفعول جمله زیر سوال رفته است.

when:
این کلمه قید زمان را زیر سوال می برد و جواب به این نوع سوال به زمان پاسخ می دهد...

John came back home last week

مثال:
When did John come back home?
ترجمه: چه وقت جان به خانه برگشت؟

When does the class start?
ترجمه: کی کلاس شروع می شود؟

Where: 
این کلمه قید مکان را زیر سوال می برد و در جواب شما باید مکان را به پرسش گر بدهید...

we will spend our holiday in europe.

مثال:
Where will you spend your vacation?
ترجمه: شما کجا تعطیلات خود را می گذرانید؟

where were they last nigh?
ترجمه: آنها دیشب کجا بودند؟

which: 
از این کلمه برای مشخص کردن دو انتخاب در جمله استفاده می شود.

this car is available in three colors. Red, black and white

مثال: 
Which color do you like?
ترجمه: کدام رنگ را دوست داری؟


Why:
این کلمه به معنی چرا، دلیل کاری که در جلمه انجام شده را از شنونده می پرسد.


مثال:
Why did he leave the pary?
ترجمه: چرا او مهمانی را ترک کرد؟
پاسخ: I think he wasn't feeling well
فکر می کنم که حالش خوب نبود.

why are you crying?
ترجمه: چرا گریه می کنی؟

What:
این کلمه برای درخواست اطلاعات درباره چیزی استفاده می شود...

مثال: What color is his new car?
ترجمه: ماشین جدید او چه رنگی است؟
پاسخ: His new car is black
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
لغات استفهام

در انگیسی به جملات سوالی نوع دوم "wh question "  گفته می شود . به این دلیل که اکثر لغات استفهام در انگلیسی با "wh" شروع می شود . ساختار این جملات به این شکل است که جمله مورد نظر را مثل حالت اول سوالی می کنیم و لغت استفهام رو بر سر جمله می گذاریم .

Who 
برای پرسیدن در مورد فاعل جمله معمولا از کلمه چه کسی  استفاد می کنیم : چه کسی نهارخورد؟ در انگلیسی از کلمه who استفاده می کنیم . نکته قابل توجه این است که در جمله پرسشی who  جمله بعد از who به حالت پرسشی درنمی آید .

من سیب را خوردم.
I ate an apple.
چه کسی سیب را خورد ؟
Who ate an apple?

اگر بخوایم مفعول یک جمله را مورد سوال قرار دهیم از لغات استفهام Who , Whom استفاده می کنیم . 
اگر از Who استفاده کنیم ، جمله بعد از لغت استفهام به صورت سوالی می آید .
اگراز Whom استفاده کنیم جمله بعد از لغت استفهام به صورت ساده می آید .

من علی را به مدرسه می برم . 
I take Ali to school.
چه کسی را به مدرسه می بری ؟
Who do you take to school ?
Whom you take to school ?

When 
برای سوال در مورد زمان از when استفاده می کنیم . به این شکل که when را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .

او صبح کتاب می خواند .
He reads book in the morning.
او چه زمانی کتاب می خواند ؟
When does he read book ?

Where

برای سوال در مورد مکان از where استفاده می کنیم . به این شکل که where را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .

آنها در طبقه دوم زندگی می کنند .
They live in second Floor.
آنها در کجا زندگی می کنند ؟
where Do they live ?

What

برای سوال کردن در مورد چه چیزی ؟ چه کسی ؟ چه چیزی را ؟ چه کسی را از what استفاده میکنیم .فرق what با who , whom در این است که who , whomتنها برای جانداران به کار می رود . اما what یرای اشیا نیز کاربرد دارد . 


 روی میز قاشق هست.
ther is a spoon on the table.
چه چیزی روی میز هست ؟
what is on the table?

How

برای سوال در مورد چگونگی فعل (قید حالت )‌ از how استفاده می کنیم . جمله مورد نظر را سوالی می کنیم و کلمه how را بر سر جمله می گذاریم .

من امروز بهترم .
I am better today.
حالت چطور است ؟
How are you ?

من با تاکسی به مهمانی آمدم .
I came to party by Taxi.
چطور به مهمانی آمدی ؟
How did you come to party ?

How Much - How many

در فارسی دو نوع کمیت داریم . کمیت قابل شمارش و کمیت غیر قابل شمارش .

کمیت قابل شمارش : کمیتهایی  که با عدد شمرده می شوند . مثلا ما می توانیم بگوییم بیست عدد درخت ، سه سیب و.........
کمیت غیر قابل شمارش : کیفیتهایی که نمی توان با عدد شمرد : مثلا نمی تواینم بگوییم سه عدد آب یا  پنجاه تا پول . برای کمیتهای غیر قابل شمارش همیشه واحدی در نظر گرفته می شود به عتوان مثال می گوییم سه لیتر آب ،‌صد متر زمین ، دو هزارتومان پول .

در انگلیسی هم کمیتهای غیر قابل شمارش و قابل شمارش قواعد مخصوص به خود را دارند که درباره آنها در آینده صحبت می کنیم . در جملات سوالی هنگامی که بخواهیم در مورد کمیت چیزی سوال کنیم دوحالت داریم :
کمیت قابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای قابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how many را بر سر جمله می گذاریم و عبارت قابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how many می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.

من 5 تا دوست دارم .
I have 5 friends.
من چند تا دوست دارم ؟
how many friends Do I have ?

خانه ما 4 پنجره دارد .
Our house has 4 windows.
خانه ما چند پنجره دارد ؟
how many windows does our house have ?


کمیت  غیرقابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای غیرقابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how much را بر سر جمله می گذاریم و عبارت غیرقابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how much می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.


تو بیست تومان پول داری .
You have 20 tomans money.
تو چقدر پول داری ؟
How much money do you have ?

توجه کنید که در فارسی how many "چند تا " ترجمه می شود و how much " چقدر " ترجمه می شود .

Which
ترجمه انگلیسی کدام می شود : which .

کدام کتاب بهتر است ؟
کدام مدرسه می روی ؟

درانگلیسی برای ترجمه به روش زیر عمل می کنیم :
which را بر سر جمله می گذاریم ، عیارتی که مورد سوال است را بعد از آن و سپس جمله به حالت سوالی در آمده را بعد از آن می گذاریم .

کتاب تاریخ بهتر است .
the history book is better. 
کدام کتاب بهتر است ؟
Which book is better ?

من مدرسه رازی می روم .
I go to Razi school.
کدام مدرسه می روم ؟
Which school do I go ?
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | 10:07 ق.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

      زمان حال استمراری

ساختار
 

coming

doing

going

taking

'm

am

I

're

are

you

we

they

's

is

he

she

it

کاربرد

1- برای بیان عملی که هم‌اکنون جریان دارد:

 • She is watching the TV.

 • He is working at the moment.


  هرموقع در جمله am is are  وجود داشت فعل بعد از اونها ing  میگیره

  ما هیچوقت نمیگیم i speaking now . میگیم  i am speaking now

  برای منفی کردن جمله کافیه not  بعد از am is are  بذارید.  I am not speaking

  ما هیچوقت نمیگیم i not speaking

  برای سوالی کردن کافیه جای فعل و فاعل رو عوض کنید

  She is reading a book ::::::::: Is she reading a book ?


  تمرین: جملات زیر را یکبار سوالی و سپس منفی کنید:
  1- I am listening to the radio now. 
  2- Alex is coming from high school. 
  3- she is going to take her coat. 
  4- we are explaining the lesson for him.
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 | 07:51 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام

در این پست میخوام نحوه استفاده از Do و Does برای سوالی کردن جمله رو براتون توضیح بدم.

Do برای I . You , they, we , Ali and Reza به کار میره به مثال های زیر توجه کنید.

i like apples کافیه Do رو قبل از I بذاریم که میشه  Do I like apples ?

You like basketball : Do you like basketball ?

Do they like apples ?
Do Ali and reza Like football ?

Do we go to school ?

Does برای she , he , it , Ali به کار میره .

Ali goes to school : Does Ali go to school ?
توجه کنید که بعد از Does ما دیگه به فعل s نمیدیم. پس goes میشه go

it likes apples   Does it like apples ?

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : یکشنبه 6 اسفند 1391 | 01:30 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3 • paper | فروش لینک ارزان | sales Reportazh
 • فروش Backlinks | خرید از اینترنت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic